Érzelmi intelligencia

Az érzelmi intelligencia olyan tudás és képességek sorozatát jelenti, amelyek hatással vannak arra, hogy valaki sikeresen meg tudjon birkózni a környezeti kihívásokkal. Az érzelmi intelligencia magában foglalja az érzelmekkel való bánásmódot (intraperszonális készségek), a társas kapcsolatok, érzelmek kezelését (Intrerperszonális készségek), az alkalmazkodó készséget, a stresszkezelést és általános hangulati tényezőket. (Bar-On)

Az 5 főtényező számos, szorosan kapcsolódó kompetenciát, készséget és moderátort tartalmaz, melyek együtt és külön-külön is fejleszthetők.

Intraperszonális készségek

Az érzelmi-szociális intelligenciának ez a tényezője az ént öleli fel – önbecsülés, érzelmi öntudat, magabiztosság, függetlenség, önmegvalósítás. Ez a tényező az éntudatot és az önkifejezést foglalja magában, miközben meghatározza azt a képességünket, hogy tudatában legyünk az érzelmeinknek és önmagunknak, hogy megértsük az erősségeinket és gyengeségeinket, és sérülésmentesen fejezzük ki az érzéseinket és önmagunkat. Meghatározza, hogy az érintkezésekben az érzelmeinkkel és érzéseinkkel veszünk részt, képesek vagyunk arra, hogy jól érezzük magunkat, a mi felelősségünk, döntésünk az, hogy mit teszünk, illetve hogy ezt hogyan éljük meg. Azok az emberek, akik magas szintű intraperszonális képességekkel rendelkeznek, önállóak (bíznak magukban), képesek kifejezni az érzéseiket, ill. jól és magabiztosan tudják közölni (kifejezni) a véleményüket és meggyőződésüket.

Interperszonális készségek

Az érzelmi-szociális intelligenciának ez a metatényezője az empátiát, a társadalmi felelősséget és a személyközi kapcsolatokat öleli fel. Ez a társadalmi tudatossággal függ össze elsősorban. Lényegében azt a képességünket jelöli, amely lehetővé teszi azt, hogy tudatában legyünk mások érzelmeinek, aggodalmainak, szükségleteinek, alkalmasak legyünk arra, hogy konstruktív és kölcsönösen segítő kapcsolatokat tartsunk fenn és alakítsunk ki a környezetünkkel. Azok, akiknek fejlett ez a képességük jellemzően felelősségteljesek és megbízhatóak. Bizalmat ébresztenek másokban, csapatjátékosok.

A stressz kezelése

Az érzelmi-szociális intelligenciának ez a tényezője a stresszkezelést és az impulzuskontrollt foglalja magában. Ez a komponens elsősorban az érzelmek menedzselésére, irányítására és ellenőrzésére vonatkozik, arra, hogy az érzelmeink a segítségünkre legyenek, és ne ellenünk dolgozzanak. A stressz kezelésében jártasak el tudják viselni, és hatékonyan tudják kezelni azt, anélkül, hogy elvesztenék a fejüket. Ők jellemzően nyugodtak, ritkán lobbanékonyak és nyomás alatt is tudnak teljesíteni. Olyan feladatokat tudnak ellátni, amelyek stresszel járnak, aggodalmat váltanak ki, veszélyérzetet generálnak, és provokatívak.

 

 

Alkalmazkodóképesség

Az érzelmi-szociális intelligencia ezen tényezője a valóság tesztelését, a rugalmasságot/alkalmazkodást és a problémamegoldást tartalmazza. Elsősorban a változáskezeléshez kötődik – azaz ahhoz, hogy miként birkózunk meg a személyes és interperszonális, valamint a közvetlen környezetünkben történő változással, illetve hogyan alkalmazkodunk ezekhez. Meghatározza, hogy milyen sikeresen tudunk megfelelni a mindennapos kívánalmaknak azáltal, hogy hatékonyan felmérjük és kezeljük a problematikus helyzeteket. Azok az emberek, akiknek az alkalmazkodási készsége magasabb szintű, jellemzően rugalmasak, realisták, illetve hatékonyan megértik a bizonytalan helyzeteket, és képesek megfelelő megoldásokat találni. Ezek az emberek általában képesek megtalálni a mindennapi nehézségek leküzdésére szolgáló legjobb módokat. Ezen a területen akkor tekinthetjük sikeresnek magunkat, ha megértjük a problémákat és ezekre hatékony megoldásokat találunk.

Általános hangulat

Az érzelmi-szociális intelligenciának ez a tényezője tartalmazza az optimizmust és a boldogságot. Az általános hangulat szorosan összefügg az önmotivációval. Meghatározza azon képességünket, hogy örüljünk magunknak, másoknak és az életnek, illetve befolyásolja az általános életszemléletünket és a mindenre kiterjedő elégedettségérzésünket. Azok az emberek, akik könnyedén magukévá teszik az érzelmi-szociális intelligenciának ezen aspektusát, jellemzően vidámak, bizakodók, pozitívak, kellőképpen motiváltak, és tudják, hogyan élvezzék az életet. Azon felül, hogy ez egy lényeges eleme a másokkal történő, napi interakciónak, az érzelmileg és szociálisan intelligens viselkedést lehetővé tevő ezen faktor fontos motivációs összetevője az érzelemkezelésnek és problémamegoldásnak, legyen az intraperszonális vagy interperszonális.